جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد برگزار شد و مصوبات آن اعلام شد
2017/07/08-18:07
351
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی آزاد

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد برگزار شد و مصوبات آن اعلام شد

کادر فنی تعیین کننده اصلی ملی پوشان اعزامی به جهانی 2017 فرانسه

حسن رحیمی برای ملی پوش شدن باید با نفرات اول تا سوم سوم، انتخابی های وزن 57 کیلوگرم مسابقه اردویی بدهد

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد ظهر امروز (شنبه) و پس از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار و تصمیماتی را در خصوص ملی پوش های جهانی 2017 فرانسه به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir مصوبات این جلسه به شرح زیر است:
1- مقرر گردید با توجه به نتایج بدست آمده در مسابقات کشتی آزاد در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان در اوزان مختلف، کادر فنی تیم ملی، با اولویت نفر برتر هر وزن در اوزان 61 ،65 ،74 ،86 و 125کیلوگرم نسبت به برنامه ریزی و آماده سازی لازم اقدام و در نهایت پانزده روز مانده به رقابت های جهانی فرانسه، ترکیب نهایی تیم ملی را در اوزان مذکور اعلام نماید.

اخلاق، نظم و انضباط اردویی، رسیدن به شرایط آمادگی جسمانی، فنی و روانی لازم و اخذ رضایت کادر فنی، علاوه بر نتایج حاصل در انتخابی هر وزن، شاخص های موثر در پوشیدن پیراهن تیم ملی خواهد بود.

کادر فنی همچنین می باید اعضای تیم ملی خود را برای حضور در مسابقات بازی های داخل سالن ترکمنستان نیز در اوزان فوق الذکر، با توجه به نتایج انتخابی و سایر شاخص های یاد شده، تا پانزده روز مانده به مسابقات جهانی فرانسه معرفی نماید.

2- مقررگردید با توجه به ارزیابی اعضای شورای فنی از نتایج عملکرد مصطفی حسین خانی، سعید داداش پور و جمال عبادی در وزن 70 کیلوگرم، کادر فنی موظف است بر مبنای سوابق، کارنامه و عملکرد خارجی، شرایط آمادگی جسمانی، فنی و روانی، اخلاق و نظم انضباط اردویی کشتی گیران مذکور در این وزن، نسبت به معرفی یکی از کشتی گیران یادشده برای حضور در مسابقات جهانی فرانسه، و نیز کشتی گیر دیگر برای حضور در مسابقات بازی های داخل سالن ترکمنستان، پانزده روز مانده به مسابقات جهانی، اقدام نماید.

3- مقررگردید با توجه به ارزیابی اعضای شورای فنی از نتایج عملکرد امیر محمدی ، حسن رحیمی و مجتبی گلیج در وزن 97 کیلوگرم کادر فنی موظف است بر مبنای سوابق و کارنامه و عملکرد خارجی ، شرایط آمادگی جسمانی، فنی و روانی، اخلاق و نظم انضباط اردویی کشتی گیران مذکور در این وزن، نسبت به معرفی یکی از کشتی گیران یادشده برای حضور در مسابقات جهانی فرانسه، و نیز کشتی گیر دیگر برای حضور در مسابقات بازی های داخل سالن ترکمنستان، پانزده روز مانده به مسابقات جهانی، اقدام نماید.

4- با توجه به گزارش فدراسیون پزشکی ورزشی در خصوص وضعیت حسن رحیمی و پذیرش آسیب دیدگی نامبرده از سوی کمیسیون ویژه پزشکی، با عنایت به سوابق و کارنامه عملکرد قابل قبول کشتی گیر مذکور، اعضای شورای فنی تصمیم گرفتند در هفته دوم مرداد ماه سال جاری به کشتی گیر یاد شده فرصت حضور در مسابقات انتخابی درون اردویی داده شود، بر این اساس حسن رحیمی ابتدا با نفر سوم انتخابی به رقابت پرداخته و در صورت پیروزی با نفر دوم کشتی خواهد گرفت. نامبرده در صورت پیروزی بر نفر دوم می تواند با نفر اول به رقابت پرداخته و نفر پیروز در دو مسابقه از سه مسابقه ذیربط نفر برتر تیم ملی در وزن 57 کیلوگرم خواهد بود . بدیهی است معرفی نهایی ملی پوش این وزن منوط به رعایت موارد یاد شده در بند یکم این صورت جلسه می باشد.

شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد- حسن رحیمی – جهانی 2017 فرانسه

اشتراک گذاری