اعضای جدید شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد، فرنگی و سنتی معرفی شدند
2017/06/03-09:06
176
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی فرنگی کشتی آزاد

اعضای جدید شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد، فرنگی و سنتی معرفی شدند

چند تغییر در شورای فنی فرنگی به چشم می خورد

فدراسیون کشتی اعضای جدید شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد، فرنگی و سنتی را معرفی کرد .

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir باتوجه به جابجایی برخی از اعضاء شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور بدلیل مسوولیت های اجرایی ذیربط و نیز اصلاحات صورت گرفته در اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی سنتی کشور، با لحاظ به مفاد بخش "ب" از اصلاحیه آئین نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی کشتی کشور، مصوب مورخ 17/6/95 سمینار روسای هیات های کشتی استان های کشور، اعضای شوراهای فنی کشتی های آزاد ، فرنگی و سنتی تیم های ملی  کشتی کشور با استناد به شاخص های بند یکم ، و مفاد بند ٤-٨ از بخش مذکور به شرح ذیل معرفی می شوند: اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور : 1-  حسین ابراهیمیان (ملاقاسمی) : دارنده عنوان جهانی ، سابقه مربیگری تیم ملی و همچنین سابقه عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور. 2-  رحیم علی آبادی : دارنده عناوین المپیک و جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی و سابقه عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور. 3-  محمد دلیریان : دارنده عناوین آسیایی، سابقه مدیریت تیم های ملی کشتی فرنگی،  و همچنین عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور . 4-  مرتضی (بهرام) منصور مشتاقی : دارنده عناوین آسیایی، سابقه مربیگری تیم ملی و عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور . 5-  احد پازاج : دارنده عناوین آسیایی، سابقه مربیگری تیم ملی و عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور . 6- سیدحسین مرعشیان: دارنده عناوین آسیایی(رئیس هیات کشتی استان خوزستان) اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور : 1-  منصور برزگر: دارنده عناوین  المپیک و جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی، مدیریت تیم های ملی، وعضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور. 2-  ابراهیم جوادپور: دارنده عناوین المپیک و جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی و عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور . 3-  علی بیات: سابقه عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور و مربیگری تیم ملی. 4-  محمد حسین محبی: دارنده عناوین جهانی و آسیایی.(رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه) 5-  عسگری محمدیان: دارنده عناوین المپیک و جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی و سابقه عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور . 6-  حسن حمیدی: دارنده عنوان  آسیایی و سابقه مربیگری تیم ملی. 7-  مجید خدایی: دارنده عناوین جهانی و آسیایی و سابقه مربیگری تیم ملی . اعضای شورای شورای فنی کشتی های سنتی : 1-   سلطانعلی ترخاق : رئیس اسبق فدراسیون کشتی و از پیشکسوتان ورزش باستانی و کشتی پهلوانی 2-   رضا شاه منصوری: قهرمان کشور– قهرمان کشتی های محلی لوچووگیله مردی وسابقه مربیگری تیم ملی ساحلی.(ساحلی) 3-   حمید قشنگ : پهلوان کشور و سابقه مربیگری تیم ملی پهلوانی.(پهلوانی) 4-   خلیل پشتیبان : قهرمان آلیش و سابقه مربیگری تیم ملی آلیش.(آلیش) 5-  محمد تقی فیاضی : پهلوان کشتی با چوخه و قهرمان کشتی آزاد و فرنگی .(چوخه – قزاق کوراش) 6-  حسین خان هنرمند : پیشکسوت و سابقه مربیگری تیم ملی گراپلینگ کشور.(گراپلینگ) 7-   آنا براتی : سابقه مربیگری تیم ملی آلیش بانوان (آلیش و ترکمن گورش) 8-   ستاره اسماعیلی : سابقه مربیگری تیم ملی آلیش بانوان (آلیش و ترکمن گورش) 9-   مونا میرزایی : سابقه مربیگری تیم ملی گراپلینگ بانوان(گراپلینگ)

شوراهای فنی تیم های ملی – کشتی آزاد – کشتی فرنگی

 

اشتراک گذاری